Dutch Felt Academy is een bij het CRKBO geregistreerd opleidingsinstituut

Algemene voorwaarden

DFA = Dutch Felt Academy

1. Aanmelden
1.1 Aanmelding geschiedt d.m.v. het invullen en toesturen van het inschrijfformulier aan DFA. Tevens wordt je verzocht een ‘toelatingsbrief’ aan ons te zenden: in circa 500 woorden motiveer je jouw aanmelding bij DFA. In deze brief kun je vertellen over je ambities, fascinatie en ervaring. Je motivatie is mede bepalend voor je toelating.

1.2 Na ontvangst van je aanbetaling à € 100,- op onze bankrekening is je aanmelding voor DFA officieel.

1.3 De volgorde van deelname wordt bepaald door de datum van ontvangst van de aanbetaling op onze bankrekening.

1.4 De opleiding gaat door bij voldoende inschrijvingen.

2. Betalingsmogelijkheden
a. overmaken op bankrekening NL51 ASNB 0707 1178 28 (BIC: ASNB NL21) t.n.v. G.W. Huijbregts te Baard, o.v.v. je naam
of
b. overmaken via Paypal [email protected] o.v.v. je naam

3. Dienstverlening op afstand
3.1 In geval van dienstverlening op afstand heeft DFA het recht de student tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten. DFA vraagt een aanbetaling van € 100,- bij inschrijving.

3.2 In geval van dienstverlening op afstand heeft de student het recht de overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen. D.w.z.: na ontvangst van de aanbetaling op onze bankrekening heb je 14 dagen bedenktijd. Binnen deze 14 dagen kan je je aanmelding zonder kosten annuleren.

3.3 Indien DFA niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de student het recht de overeenkomst gedurende drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien DFA in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.

3.4 De student kan de overeenkomst binnen de bedenktijd van veertien dagen herroepen op een door de student eigen gekozen wijze.

3.5 Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de student met de opleiding is begonnen.

3.6 Indien de student gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort DFA uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag terug.

3.7 Na inschrijving voor de Dutch Felt Academy dient het afgesproken bedrag 6 weken voor aanvang van het 1e blok op onze bankrekening te staan. (Zie ook ‘gespreide betaling’).

3.8 De Dutch Felt Academy heeft het recht de opleiding te annuleren indien er niet voldoende aanmeldingen zijn.

4. Kosten van de opleiding en gespreide betaling
Gespreide betaling, in 2 of 5 termijnen, is mogelijk. Bij betaling in één keer ontvang je de hoogste korting. Zie voor de hoogte van de bedragen de pagina 'Kosten en inschrijven' op deze website. Elke termijn moet op onze bankrekening zijn ontvangen 6 weken voor aanvang van het eerstvolgende blok.

5. Lesmateriaal
Benodigde materialen zijn niet bij het cursusgeld inbegrepen.
Voor aanvang van de opleiding krijg je een materialenlijst toegezonden. Tijdens de opleiding kunnen daar materialen aan worden toegevoegd.

6. Restitutie lesgeld
In verband met afspraken met gastdocenten kan er geen restitutie van lesgelden plaatsvinden.
In geval van zeer bijzondere en aantoonbare gevallen kunnen de belangrijkste lessen in overleg worden ingehaald. Aan deze inhaallessen kunnen extra kosten verbonden zijn.

7. Absentie
7.1 Verhindering van deelname aan de lessen door de student, om welke reden dan ook, geeft geen recht op restitutie van het lesgeld.

7.2 Bij verhindering van een docent (bijvoorbeeld wegens ziekte of een andere zeer dringende reden) zal DFA vervanging regelen. Indien vervanging niet beschikbaar is wordt de student tijdig op de hoogte gesteld van alternatieven.

8. Fotografie en filmmateriaal
8.1 Het is mogelijk dat tijdens de opleiding foto’s of films worden gemaakt. Dit materiaal kan worden gebruikt voor publicitaire doeleinden, bijvoorbeeld een brochure of de website.

8.2 Het is niet toegestaan te filmen tijdens de lessen

8.3 Het is niet toegestaan om films/foto's van/tijdens DFA-lessen en of -opdrachten te publiceren zonder toestemming van DFA. Ook niet op besloten fora.

9. Algemeen
9.1 Van iedere student hebben wij een e-mailadres nodig. Dit is nodig om deel te nemen aan de online workshops en het besloten forum.

9.2 Om reden van kwaliteitsverbetering behoudt DFA zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het programma. Deze wijzigingen zullen worden voorgelegd aan de studenten. Aan de brochure, website etc. kunnen geen rechten worden ontleend.

10. Aansprakelijkheid
10.1 DFA is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van DFA.

10.2 DFA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat DFA is uitgegaan van door de student verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor DFA kenbaar behoorde te zijn.

10.3 DFA is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van studenten.

10.4 Het door onachtzaamheid of met opzet veroorzaken van schade aan eigendommen van DFA en/of atelier Filt (zowel inventaris als opstal) komt voor de rekening van de desbetreffende student.

10.5 Studenten mogen geen eigendommen van DFA meenemen naar huis. In het geval van diefstal wordt aangifte gedaan bij de politie.

10.6 De student dient de schade waarvoor DFA aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan DFA te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

10.7 Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens DFA vervalt binnen één jaar nadat de student bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

11. Intellectueel eigendom
DFA behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendommen voor met betrekking tot de door DFA verstrekte middelen. De studenten zijn niet gerechtigd opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan DFA toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven of op openbare blogs bekend te maken.

12. Geheimhouding
Studenten verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medestudenten tijdens de bijeenkomsten/fora ontvangen en waarvan studenten het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

13. Klachtenprocedure
Wij vinden het zeer belangrijk een goede relatie met onze studenten te onderhouden. Daarom vragen wij je om ons direct in te lichten indien je ergens niet tevreden over bent. Wij zullen altijd proberen een oplossing te vinden en streven te allen tijde naar verbetering. Mochten wij er op deze manier niet uitkomen, dan hanteren wij de volgende regels:

13.1. Termijn indienen klacht
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen tijdig, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij DFA. Onder ‘tijdig’ wordt verstaan ‘binnen een redelijke termijn nadat de (aspirant-)student de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren’. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de (aspirant-)student zijn of haar rechten ter zake verliest.

13.2. Kenbaarheid
Klachten dienen schriftelijk aan DFA kenbaar gemaakt te worden via:
a. mail: [email protected]
of
b. per reguliere post naar
DFA, t.a.v. Truus Huijbregts, Tongerwei 4, 8834 XC Baard.
DFA neemt alleen schriftelijke klachten in behandeling (e-mail of post). De (aspirant-)student geeft gemotiveerd aan wat de inhoud van de klacht is.
Indien het een relatief eenvoudig en snel op te lossen probleem betreft, kan het probleem telefonisch kenbaar worden gemaakt. DFA zal dan zo spoedig mogelijk een oplossing voorstellen.

13.3. Privacy
Een klacht zal door DFA altijd vertrouwelijk worden behandeld.

13.4. Bevestiging klacht
DFA zal binnen vijf werkdagen na ontvangst van de schriftelijke klacht een schriftelijke ontvangstbevestiging sturen aan de klager. Indien niet direct een oplossing geboden kan worden, zal in dit schrijven tevens een indicatie worden gegeven van de termijn waarbinnen een nader onderzoek wordt gestart en de klacht behandeld zal worden.

13.5. Onderzoek klacht
DFA verplicht zich een nader onderzoek te starten naar de ingediende klacht en streeft ernaar om binnen een redelijke termijn maatregelen te kunnen treffen waarmee de klager kan instemmen.

13.6. Reactie op het onderzoek
DFA zal binnen de onder punt 13.4 gecommuniceerde termijn met klager corresponderen over de uitkomst van het onderzoek, het genomen besluit en eventuele vervolgacties.

13.7. Bij blijvend geschil
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost legt DFA de klacht voor aan de Rechtbank te Leeuwarden. DFA aanvaardt de uitspraak van de kantonrechter als bindend.

13.8. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van één jaar bewaard.

14. Vrijwaring
14.1 De student vrijwaart DFA voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de student toerekenbaar is, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van DFA en de student aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

14.2 Indien DFA door derden mocht worden aangesproken, dan is de student gehouden DFA zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van DFA en derden komen verder voor rekening en risico van de student.

15. Verjaringstermijn
15.1 Voor alle vorderingen en verweren jegens DFA en de door DFA (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

16. Werkingssfeer algemene voorwaarden
16.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst gesloten tussen DFA en de student, tenzij van deze algemene voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

16.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met DFA, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

16.3 Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de algemene voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden DFA en de student in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

16.4 Afwijkingen van de overeenkomst en algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met DFA zijn overeengekomen.

17. Overige vragen
Vragen van studenten van administratieve aard of met betrekking tot de opleiding zullen binnen 10 werkdagen beantwoord worden. Vragen/brieven die een langere verwerkingstijd vragen worden binnen 5 werkdagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer men een uitvoerig antwoord kan verwachten.

18. CRKBO
DFA is geregistreerd bij het CRKBO en derhalve vrijgesteld van BTW-heffing. Wanneer je deze opleiding niet-beroepshalve wilt volgen kan dit, we moeten dan 21% BTW heffen over de opleidingskosten.

19. Toepasselijke recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij DFA partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de student zijn woonplaats in het buitenland heeft.